35. schůze Rady městyse 10.9.2020

Rada městyse | vloženo: 23.09.2020

Usnesení č. 3/35/2020

Rada městyse Moravská Nová Ves schválila smlouvu o zřízení věcného břemene č. HO-14330062134/001 mezi Městysem Moravská Nová Ves a E.ON Česká republika, s.r.o., F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice 370 01. Předmětem smlouvy je umístění distribuční soustavy – zemnící pásek  - parc. č. 1135/1, stavba „Mor.N.Ves,Lipová obn. NN,Svoboda“. Náhrada za zřízení VB činí 1000,- Kč bez DPH.

Usnesení č. 4/35/2020

Rada městyse Moravská Nová Ves schválila návrh smlouvy o zřízení věcného břemene č. 014330063222/001 mezi Městysem Moravská Nová Ves a E.ON Česká republika, s.r.o., F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice 370 01. Předmětem smlouvy je umístění distribuční soustavy – kabel NN - parc. č. 1543/1, stavba „Mor.N.Ves,Lipová,příp. NN,Vašíčková“. Náhrada za zřízení VB činí 2600,- Kč.

Usnesení č. 5/35/2020

Rada městyse Moravská Nová Ves schválila návrh o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítě nízkého napětí mezi Městysem Moravská Nová Ves (zákazník) a E.ON Česká republika, s.r.o., F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice 370 01(dodavatel). Předmětem smlouvy je dodávat elektřinu. Odběrné místo: Jochovská 329, Moravská Nová Ves. Cena dle sazebníku.

Usnesení č. 6/35/2020

Rada městyse vzala na vědomí oznámení spolku Vinaříček o konání veřejnosti přístupné akce – Víno a dýně dne 24.10.2020.

Usnesení č. 7/35/2020

Rada městyse vzala na vědomí oznámení spolku Vinaříček o konání veřejnosti přístupné akce – Václavský burčákový pochod dne 26.9.2020

Usnesení č. 8a/35/2020

Rada městyse schválila příspěvek Nadaci Partnerství na údržbu značení Moravských vinařských stezek ve výši 355,74 Kč vč. DPH.

Usnesení č. 8b/35/2020

Rada městyse doporučuje ZM uvolnit finanční prostředky na příspěvek Nadaci Partnerství na údržbu značení Moravských vinařských stezek ve výši 355,74 Kč vč. DPH.

Usnesení č. 9a/35/2020

Rada městyse schválila smlouvu o dílo mezi ASHPA research and education, z.s. Cihelna 1180/1, 692 01 Mikulov a Městysem Moravská Nová Ves na Výsadbu stromořadí slivoní na tzv. Tomáškové cestě. Cena díla činí 80.223 Kč vč. DPH.

Usnesení č. 9b/35/2020

Rada městyse doporučuje ZM uvolnit finanční prostředky na příspěvek na Výsadbu stromořadí slivoní na tzv. Tomáškové cestě. Cena díla činí 80.223 Kč vč. DPH.

Usnesení č. 10/35/2020

Rada městyse schválila smlouvy o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb ORP Břeclav pro rok 2020 mezi městysem jako poskytovatelem příspěvku a městem Břeclav jako příjemcem příspěvku, kdy předmětem smlouvy je poskytnutí příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb, kdy výše příspěvku je 50,- Kč/obyvatele/rok

Usnesení č. 11/35/2020

Rada městyse schválila pronájem bytu č. 3 v budově ÚM

Usnesení č. 11/35/2020

Rada městyse schválila rozpočtové opatření č. 3/2020.  Příjmy ve výši 52 011 000,- Kč budou navýšeny o 62 000,- Kč a po navýšení budou činit 52 073 000,- Kč. Výdaje ve výši 64 776 500,- Kč budou navýšeny o 62 000,- Kč a po navýšení budou činit 64 838 500,- Kč. Financování bude beze změny a činí 12 765 500,- Kč

Usnesení č. 13a/35/2020

Rada městyse schválila zadávací dokumentaci pro VŘ projektu Posílení strategického řízení v městyse Moravská Nová Ves.

Usnesení č. 13b/35/2020

Rada městyse schválila příkazní smlouvu se zpracovatelem ZD projektu Posílení strategického řízení v městyse Moravská Nová Ves JUDr. Petrem Navrátilem, Joštova 4, Brno, IČ:73612596, jako příkazníkem a městysem jako zadavatelem.

Usnesení č. 14a/35/2020

Rada městyse schválila zadávací dokumentaci pro VŘ projektu Obnova zpevněných ploch na hřbitově. ZD zpracovala společnost Modrý projekt s.r.o., se sídlem Slovácká 3223/83, Břeclav

Usnesení č. 13b/35/2020

Rada městyse schválila pořadí podaných nabídek, kdy nejvýhodnější nabídku podala společnost Likomstav Morava s.r.o. ve výši 1 081 402,22 Kč; druhou v pořadí společnost Inženýrské stavby Hodonín s.r.o. ve výši 1 263 645,35 Kč; třetí v pořadí Stavba a údržba silnic s.r.o. ve výši 1 794 108,97 Kč.

Usnesení č. 15a/35/2020

Rada městyse schválila příkazní smlouvu č. SML-Z-PT-20-22 mezi společností Plus Tender s.r.o., Dostálova 97/5, Brno, jako příkazcem a městysem jako příkazníkem, kdy předmětem smlouvy je organizace výběrového řízení projektu Modernizace ZŠ Moravská Nová Ves - dovybavení učeben

Usnesení č. 15b/35/2020

Rada městyse schválila zadávací dokumentaci k VŘ Modernizace ZŠ Moravská Nová Ves - dovybavení učeben.

Usnesení č. 15c/35/2020

Rada městyse schválila oslovení následujících firem. Nábytek: Dřevozpracující výrobní družstvo, Stromořadí 1098, 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou; TOKA a.s., Štursova 9/5, 616 00 Brno; Merci, s.r.o., Hviezdoslavova 1192/55b, 627 00 Brno; Santal spol. s.r.o., Jiráskova 738/II, 379 01 Třeboň. AV technika: KDZ, spol. s r.o., Razov 1256, 763 12 Vizovice; Moderní škola s.r.o., Kubíčkova 177, 779 00 Olomouc, Konektivita: OTYR s.r.o., Blatnická 4219/4, Brno; Data Protection Delivery Center s.r.o., Rybkova 31, Brno; Comimpex spol. s r.o., Haškova 153/17, Brno.

Usnesení č. 16/35/2020

Rada městyse schválila vyloučení účastníků Eltodo osvětlení s.r.o. a Elnermont s.r.o. z důvodu nesplnění podmínek zadávacího řízení.

Usnesení č. 17/35/2020

Rada městyse schválila výpověď pachtu části pozemků parc.č. 4119 o výměře 21 001 m2 parc.č. 4206/1 o výměře 27 526m2 z důvodu realizace projektů renaturalizace toku Kyjovky.

Usnesení č. 18/35/2020

Rada městyse schválila záměr prodeje pozemků parc.č. 4084/1, 4084/2, 4084/3, 4084/4, 4084/5, 4084/6, 4084/7, vše v k.ú. Moravská Nová Ves.

Usnesení č. 19/35/2020

Rada městyse neschválila žádost o povolení zbudování přístřešku pro automobil zčásti na pozemku parc.č. 1543/1 v majetku městyse.

Usnesení č. 20/35/2020

Rada městyse schválila záměr pachtu id. ¼ pozemků parc.č. 4166/2 a 4166/3, 3959/55, 4158/439, 4158/441, 4158/678, 4158/679, vše v k.ú. Moravská Nová Ves

Usnesení č. 21/35/2020

Rada městyse vzala na vědomí stížnost nájemníků bytů DPS

Usnesení č. 22a/35/2020

Rada městyse vzala na vědomí stížnost proti rušení nočního klidu v areálu Vinných sklepů Podluží.

Usnesení č. 22b/35/2020

Rada městyse vzala na vědomí stížnost na porušování nočního klidu v době konání tradičních hodů.

Usnesení č. 24/35/2020

Rada městyse schválila  podání žádosti Úřadu městyse o povolení pokácení břízy, který se nachází na pozemku parc.č. 625/1 před domem č.p. 106, resp. před budovou ÚM

Usnesení č. 25/35/2020

Rada městyse schválila cenovou nabídku společnosti MaD projekt s.r.o., na zpracování PD na vybudování autobusové zastávky v parku Na Rynku, kdy cena za zpracování PD ve všech stupních včetně projednání je 46 403,50 Kč. 

 

 


Přílohy:

Nejbližší akce

TRANSPARENTNÍ ÚČET - TORNÁDO MORAVSKÁ NOVÁ VES

Ostatní
datum akce: 31.10.2021

TRANSPARENTNÍ ÚČET - TORNÁDO MORAVSKÁ NOVÁ VES   M…

Benefiční koncert

Kulturní akce
datum akce: 06.11.2021

Mikulášský jarmark - pozvánka pro prodejce

Kulturní akce
datum akce: 05.12.2021

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace