32. schůze rady 1.6.2020

Rada městyse | vloženo: 08.06.2020

Usnesení č. 3a/32/2020

Rada městyse schválila změnu č. 1 Řádu veřejného pohřebiště městyse Moravská Nová Ves, které udělil souhlas Krajský úřad Jihomoravského kraje dne 13.5.2020, č.j. JMK 65897/2020.

Usnesení č. 3b/32/2020

Rada městyse schválila návrh smlouvy o nájmu hrobového místa mezi Městysem Moravská Nová ves (pronajímatel) a nájemcem – konkrétní fyzickou osobou. Předmětem smlouvy je pronájem hrobového místa na veřejném pohřebišti.

Usnesení č. 3c/32/2020

Rada městyse pověřuje zaměstnance Městyse Moravská Nová Ves, Zuzanu Jandákovou  k podpisu smluv o nájmu hrobového místa (včetně dodatků a výpovědí) mezi Městysem Moravská Nová ves (pronajímatel) a nájemcem – konkrétní fyzickou osobou.

Usnesení č. 4/32/2020

Rada městyse vzala na vědomí oznámení o konání veřejnosti přístupné akce – Hudební večer dne 29.5.2020 v Restauraci u Sečkářů. 

Usnesení č. 5/32/2020

Rada městyse vzala na vědomí oznámení spolku Vinaříček o konání veřejnosti přístupné akce – Moravská v Růžovém dne 13.6.2020.

Usnesení č. 6/32/2020

Rada městyse nechválila žádost společnosti Antares s.r.o., Jakubské nám. 109/1, Brno o prominutí nájmu za měsíc duben 2020 v prostorech nám. Republiky 117.

 Usnesení č. 7/32/2020

Rada městyse schválila smlouvu o vytvoření a veřejném nedivadelním provozování uměleckého výkonu formou koncertu s názvem: Trio Inflagranti s kapelou mezi Městysem Moravská Nová Ves (objednatel) a Agentura Petřinová s.r.o., Pod Zámkem 225, 252 62 Statenice. Koncert se bude konat 1.5.2021 v délce 60 min. Honorář činí 78.800,- vč. DPH.

Usnesení č. 8/32/2020

Rada městyse schválila smlouvu o vytvoření a veřejném nedivadelním provozování uměleckého výkonu formou koncertu s názvem: Děda Mládek Illegal Band mezi Městysem Moravská Nová Ves (objednatel) a Agentura Petřinová s.r.o., Pod Zámkem 225, 252 62 Statenice. Koncert se bude konat 1.5.2021 v délce 60 min. Honorář činí 69.600,- vč. DPH.

Usnesení č. 9a/32/2020

Rada městyse schválila finanční příspěvek spolku Linka bezpečí, Ústavní 95, Praha 8 ve výši 10.000,- Kč.

Usnesení č. 9b/32/2020

Rada městyse doporučuje ZM uvolnit finanční prostředky na příspěvek spolku Linka bezpečí, Ústavní 95, Praha 8 ve výši 10.000,- Kč.

Usnesení č. 10/32/2020

Rada městyse vzala na vědomí materiál JM kraje – Veřejné knihovny regionu Břeclavska v roce 2019 – přehled o činnosti.

Usnesení č. 11/32/2020

Rada městyse schválila příspěvkové organizaci Služby Moravská Nová Ves vyřazení hmotného majetku uvedeného v příloze. Důvodem je poškození a nefunkčnost majetku.  

 Usnesení č. 12a/32/2020

Rada městyse schválila příspěvkové organizaci Služby Moravská Nová Ves hospodářský výsledek za rok 2019 se ziskem 113.634,75 Kč a přidělení hospodářského výsledku za rok 2019 ve výši 113.634,75 Kč do rezervního fondu.

Usnesení č. 12b/32/2020

Rada městyse schválila účetní uzávěrku za rok 2019 příspěvkové organizaci Služby Moravská Nová Ves, a to dle přiložené rozvahy ke dni 31.12.2019, výkazu zisku a ztráty ke dni 31.12.2019 a přílohy k 31.12.2019.

Usnesení č. 13/32/2020

Rada městyse schválila nabídku společnosti Stavba a údržba silnic s.r.o. ve výši 119 581,- Kč na úpravu a rozšíření křižovatky na ulici U Trati.        

Usnesení č. 14/32/2020

Rada městyse vzala na vědomí žádost  o vybudování parkovacích míst v blízkosti baru Bolero.  

Usnesení č. 15/32/2020

Rada městyse neschválila umožnění parkování hostů penzionu Moravia na parkovišti před budovou č.p. 239 v době prázdnin, nad rámec již v současné době platné výjimky, neboť parkoviště neslouží pouze návštěvníkům základní školy.  

Usnesení č. 16a/32/2020

Rada městyse doporučuje ZM schválit novou smlouvu o smlouvě budoucí na část pozemku parc.č. 210 o výměře 17m2

Usnesení č. 16b/32/2020

Rada městyse schválila zpracování statického posouzení konstrukce jednotlivých části domu č.p. 329 tak, aby bylo možno rozhodnout, které části objektu budou odstraněny.

Usnesení č. 17/32/2020

Rada městyse neschválila úpravu regulativu plochy Vs územního plánu tak, aby v bývalé administrativní budově JZD byla umožněna funkce bydlení.                                 

Usnesení č. 18/32/2020

Rada městyse schválila poskytnutí kladného stanoviska  ke stavbě „Přístavba provozovny ESPRIT plus s.r.o., Moravská Nová Ves“ na parc.č. 2258/11, 2279/1, 2279/3, 2281/1, 2281/5, vše v k.ú. Moravská Nová Ves. Jedná se o změnu podoby přístavby výrobní haly ke stávající hale.      

Usnesení č. 19/32/2020

Rada městyse vzala na vědomí Služby p.o. o úpravu nájemních a výpůjčních smluv v budově č.p. 117, kterou mají ve správě.                

Usnesení č. 20/32/2020

Rada městyse schválila zadávací dokumentaci na opravu střechy základní školy a seznam oslovených firem kdy osloveny budou Josef Hlaváč, IČO: 10561781, se sídlem Moravská Nová Ves, Pod Kostelem 534; Josef Malý, IČO: 75383411, se sídlem Hodonín, Čajkovského 4320/44c; Společnosti Střecha Petr Ševčík, s.r.o., IČO: 07006071, se sídlem Hodonín, Brněnská 4286/1b; Dušan Bartošík, IČO: 11502908, se sídlem Břeclav, Poštorná, Nádražní 1264/; TESGRUP s.r.o., Velké Bílovice, Žižkovská 1377, IČ: 27712923; Milan Pánek, Hodonín, Na Výhoně 3730, IČ:61397164.           

Usnesení č. 21/32/2020

Rada městyse Moravská Nová Ves schválila nájemní smlouvy mezi Městysem Moravská Nová Ves (pronajímatel) a společností GasNet, s.r.o. se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem (nájemce). Předmětem smlouvy je nájem plynárenského zařízení za účelem jeho provozování v obytné zóně lokalita BR4 (výstavba RD za měšťankou).

Usnesení č. 22/32/2020

Rada městyse Moravská Nová Ves schválila uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 02-0421 - Rekonstrukce komunikace u. Široká a Hliník mezi Městysem Moravská Nová Ves (objednatel) a VHS Břeclav s.r.o., Lidická 3460/132, Břeclav (zhotovitel).  Předmětem dodatku je snížení ceny díla z důvodu méněprací. Cena díla dle dodatku č. 1 činí 3.967.577,- Kč bez DPH.


Přílohy:

Nejbližší akce

TRANSPARENTNÍ ÚČET - TORNÁDO MORAVSKÁ NOVÁ VES

Ostatní
datum akce: 31.08.2021

TRANSPARENTNÍ ÚČET - TORNÁDO MORAVSKÁ NOVÁ VES   M…

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace