27. schůze rady. 2.3.2020

Rada městyse | vloženo: 04.03.2020

Usnesení č. 3a/27/2020

Rada městyse schválila účetní uzávěrku za rok 2019 příspěvkové organizaci Mateřská škola Moravská Nová Ves, a to dle přiložené rozvahy ke dni 31.12.2019, výkazu zisku a ztráty ke dni 31.12.2019 a přílohy k 31.12.2019.

Usnesení č. 3b/27/2020

Rada městyse schválila Mateřské škole Moravská Nová Ves ponechání zisku za rok 2019 ve výši 3.803,10 Kč a přidělení hospodářského výsledku do rezervního fondu ve výši 3.803,10 Kč.

Usnesení č. 4/27/2020

Rada městyse schválila Směrnici pro poskytování a účtování cestovních náhrad pro Městys Moravská Nová Ves.

Usnesení č. 5/27/2020

Rada městyse schválila příspěvkové organizaci Služby Moravská Nová Ves čerpání rezervního fondu. Z rezervního fondu bude uhrazena pokuta uložená Českou inspekcí životního prostředí za znečištění životního prostředí vypouštěním odpadních vod z ČOV I. a II ve výši 80.000,- Kč.

Usnesení č. 6/27/2020

Rada městyse schválila dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo – Rekonstrukce stokové sítě a intenzifikace ČOV Moravská Nová Ves. Předmětem dodatku je členění projektové dokumentace na etapy. Cena díla se nemění.

Usnesení č. 7/27/2020

Rada městyse Moravská Nová Ves schválila smlouvu o zřízení věcného břemene č. 1040017724/001  mezi Městysem Moravská Nová Ves a E.ON Česká republika, s.r.o., F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice 370 01. Předmětem smlouvy je umístění distribuční soustavy – podpěrný bod na  parc. č. 625/1 v k.ú. Mor. Nová Ves, stavba Mor.N.Ves,Hlavní,úprava NN,Víšek“. Náhrada za zřízení VB činí 1000,- Kč.

Usnesení č. 8/27/2020

Rada městyse Moravská Nová Ves schválila smlouvu o zřízení věcného břemene č. HO-014330059186/001 mezi Městysem Moravská Nová Ves a E.ON Česká republika, s.r.o., F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice 370 01. Předmětem smlouvy je umístění distribuční soustavy kabel NN, pojistková skříň SS100 v pilíři - parc. č. 1543/1, stavba „Mor.N.Ves,Na Mlatě,příp.NN,Maděřičová“. Náhrada za zřízení VB činí 1300,- Kč.

Usnesení č. 9/27/2020

Rada městyse vzala na vědomí oznámení Sboru dobrovolných hasičů Mor. Nová Ves o konání veřejnosti přístupné akce – Halová soutěž pro mladé hasiče  dne 7.3.2020 od 8.00 do 16.00 hodin v místní sokolovně.

Usnesení č. 10/27/2020

Rada městyse schválila smlouvu o poskytnutí práv k užívání software č. SML-00363/20 mezi ALIS s.r.o., Mariánská 538/21, 470 01 Česká Lípa (dodavatel) a Městysem Moravská Nová Ves (odběratel a uživatel). Předmětem smlouvy je poskytnutí užívacích práv k software KEO4 Příjmové agendy za cenu 2798,- Kč.

Usnesení č. 11a/27/2020

Rada městyse schválila dodatek č. 1 smlouvy o dílo mezi společností JS – abacus, s.r.o., Havlíčkova 613, Hustopeče jako zhotovitelem a městysem jako objednatelem, kdy předmětem dodatku je změna rozsahu prací při opravách budovy č.p. 117.   

Usnesení č. 11b/27/2020

Rada městyse schválila dodatek č. 4 smlouvy o dílo mezi společností SWIETELSKY stavební s.r.o., Jahodová ulice 60, 620 00 Brno, jako zhotovitelem a městysem jako objednatelem, kdy předmětem dodatku je změna rozsahu prací při komunikace a kanalizace na ulici Pod Náspem   

Usnesení č. 11c/27/2020

Rada městyse schválila smlouvu o připojení k distribuční soustavě mezi společností E.On Distribuce, a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice jako provozovatelem distribuční soustavy a městysem jako žadatelem, kdy předmětem smlouvy je připojení budoucí čerpací stanice výtlaku kanalizace.

 Usnesení č. 12/27/2020

Rada městyse schválila dodatek č.1 smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na realizaci projektu Změna č.2 územního plánu, kdy předmětem je prodloužení termínu čerpání dotace do 15.12.2020.

Usnesení č. 13/27/2020

Rada městyse doporučuje ZM  zrušit usnesení č. 8/8/2016 ze dne 17.3.2016 a schválit souhlasné prohlášení mezi společností E.On Distribuce, a.s., se sídlem F.A.Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice jako vlastníkem budovy trafostanice na pozemku 1544 v k.ú. Moravská Nová Ves a městysem jako vlastníkem shora označeného pozemku, kdy smluvní strany prohlašují, že údaje v katastru nemovitostí jsou v rozporu se skutečností, kdy vlastníkem předmětné budovy společnost E.On.

Usnesení č. 14a/27/2020

Rada městyse schválila nevyhlásit konkurz na pozici ředitelky Základní školy Moravská Nová Ves v souladu s §166 odst.3) zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon a potvrdit Mgr. Hanu Grossmanovou na pozici ředitelky Základní školy na dobu dalších šesti let počínaje dnem 1.7.2020.

Usnesení č. 14b/27/2020

Rada městyse schválila nevyhlásit konkurz na pozici ředitelky Mateřské školy Moravská Nová Ves v souladu s §166 odst.3) zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon a potvrdit paní Vladislavu Časnou na pozici ředitelky Mateřské školy na dobu dalších šesti let počínaje dnem 1.7.2020.

Usnesení č. 15a/27/2020

Rada městyse schválila podání žádosti na Úřad městyse Moravská Nová Ves o pokácení tuje na pozemku parc.č. 2103/10 před RD Č.P. 771. Strom je do průměru 114 cm.

Usnesení č. 15b/27/2020

Rada městyse schválila podání žádosti na Úřad městyse Moravská Nová Ves o pokácení 3 ks stromu – jedle - na pozemku parc.č. 1124, před RD č.p. 556. Stromy mají průměr 88, 87, 75 cm.                         

Usnesení č. 15c/27/2020

Rada městyse schválila podání žádosti na Úřad městyse Moravská Nová Ves o pokácení 3 ks stromu – bříza, smrk, líska - na pozemku parc.č. 1543/1. Stromy mají průměr 119, 111, dva kmeny 80, 86 cm.

Usnesení č. 15d/27/2020

Rada městyse schválila obnovu aleje na Tomášově cestě. Alej bude vysázena v rámci grantu Agentury ochrany přírody a krajiny.

Usnesení č. 16a/27/2020

Rada městyse schválila návrh hřbitovního řádu a ceníku hrobových míst, kdy cena pronájmu hrobových míst je stanovena za 1m2 plochy hrobu a rozdělena do 4 pásem, dle šířky hrobu, takto - urnový do šířky 1m 20,- Kč/m2; jednohrob do šířky 1,5m 19,- Kč/m2; dvouhrob do šířky 2,5m 16,- Kč/m2; trojhrob nad šířku 2,5m 13,- Kč/m2. V ceně nájmu jsou zahrnuty služby dodávané správcem pohřebiště.

Usnesení č. 16b/27/2020

Rada městyse schválila smlouvu o provozování pohřebiště mezi městysem jako provozovatelem a p.o. Služby Moravská Nová Ves, jakožto správcem pohřebiště.

Usnesení č. 17/27/2020

Rada městyse vzala na vědomí oznámení ZO KSČM Moravská Nová Ves o záměru opravit písmo na pamětní desce Jana Černého.

Usnesení č. 18/27/2020

Rada městyse neschválila poskytnutí podpory akci Neoveský gurmán o podporu akce – ve formě materiální a logistické podpory – poskytnutí podia, stánků, stanů, pivních setů, atd., kdy městys by se na akci podílel jako generální partner.  

Usnesení č. 19a/27/2020

Rada městyse schválila zadání zakázky na zpracování statického posouzení konstrukce střechy sokolovny při zatížení akustickým podhledem společnosti NEXT projekt,  Ing. Petr Janulík za cenu 40 000,- Kč bez DPH.

Usnesení č. 19b/27/2020

Rada městyse schválila zadání zakázky na zpracování statického posouzení budovy knihovny společnosti NEXT projekt,  Ing. Petr Janulík za cenu 4 000,- Kč bez DPH.

Usnesení č. 19c/27/2020

Rada městyse schválila zadání zakázky na zpracování PD ve stupni stavební povolení, projednání PD na SÚ, PD pro realizaci stavby – SO01 rekonstrukce sklepa základní školy, SO02 rekonstrukce střechy základní školy, SO03 statické zajištění tělocvičny základní školy, společnosti NEXT projekt, Ing. Petr Janulík za cenu 350 000,- Kč bez DPH.


Přílohy:

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace